Bendrosios ugdymo programos

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTROĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

  1. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5
  2. https://www.nsa.smm.lt/2022/09/30/patvirtintos-atnaujintos-mokyklines-programos/
  3. https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai