Pažangos projektas

 

 

Projektas ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“

 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079 ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“

PROJEKTĄ FINANSUOJA Europos socialinio fondo agentūra.
PROJEKTO VYKDYTOJAS: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

PROJEKTO PARTNERIAI:
• Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla;
• Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija;
• Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla;
• Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija.

PROJEKTO TIKSLAS
Visose besitobulinančiose projekto mokyklose įdiegti inovatyvią nuoseklaus ir sistemingo individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą matematikos dalyke, įtraukiant mokymosi mokytis kompetencijos proakyvų sistemingą ugdymą, bei užtikrinti veiksmingą „atvirkščios pamokos” metodo taikymą matematikos pamokose.

PROJEKTO SANTRAUKA
Besitobulinančios projekto mokyklos susiduria su situacija, kai projekto mokyklų 4 klasės mokinių matematikos pasiekimai, remiantis NMPP rezultatais yra žemiausi, lyginant su kitų šių mokyklų mokinių gebėjimų pasiekimais, nes (1) matematikos gebėjimų ugdymas projekto mokyklų pradinėse klasėse yra nukreiptas į vidutinį lygį, neskatinant mokinių siekti didesnės pažangos; su mokiniu nėra kalbama ir jis net nežino, kad nepasiekia maksimalaus galimo išmokimo standarto ir nežino, ko jam reiktų daugiau pasimokyti, bei (2) taikant vyraujančius tradicinius mokymosi būdus, nenaudojant IKT mokiniams itin sunku suprasti ir įgyti aukštesnius matematikos įgūdžius; (3) per pamokas taikoma per maža matematikos užduočių įvairovė, kas neleidžia atliepti skirtingų mokinių poreikių. Projektu bus siekiama, kad per du projekto įgyvendinimo metus kiekvienoje projekto mokykloje 4 klasės mokinių dalis, kuri pasiekia aukštesnįjį matematikos gebėjimų lygį padidėtų ne mažiau 10 proc., o mokinių matematikos gebėjimai viršytų šalies vidurkį. Rezultatų bus siekiama įgyvendinant dvi ugdymo proceso organizavimo inovacijas visose projekto mokyklų pradinėse klasėse (nuo 1-os iki 4-os klasės): (1) Visose besitobulinančiose projekto mokyklose matematikos pamokose įdiegiant inovatyvią nuoseklią ir sistemingą individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą, paremtą interaktyviu IT įrankiu, kuria naudosis ir mokytojai ir vaikai, bei kuris integruos mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą ir matavimą, bei keturias vertinimo dimensijas pagal Suomijos pavyzdį: mokymasis pamokoje, mokymasis namuose, įsivertinimas ir atsiskaitymai; (2) kaip ugdymo proceso inovaciją bent vieną matematikos pamoką per savaitę organizuoti „atvirkščios pamokos“ metodu, siekiant atliepti skirtingus mokinių matematikos gebėjimų ugdymosi poreikius, vienam pamokos uždaviniui pateikiant kelias skirtingas veiklas, užtikrinant mokinių individualios pažangos stebėsenos rezultatus, padidinti IKT naudojimą mokant matematikos.

FIZINIAI RODIKLIAI
1.1.1. Mokymai nuosekliai ir sistemingai taikyti individualią mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą vaikų matematikos įgūdžių ir mokymosi mokytis kompetencijos ugdymui
1.2.1. Sukurta individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistema
1.3.1. Įdiegta veikianti inovatyvi sistemingo individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistema matematikos dalyke projekto mokyklų pradinėse klasėse.
2.1.1. ,,Atvirkščios pamokos” metodo taikymo per matematikos pamokas mokymai.
2.1.2. Mokymai ,,Kaip tam pačiam pamokos uždaviniui sukurti ir per pamoką taikyti kelias skirtingus mokinių poreikius atliepiančias veiklas”.
2.2.1. Sukurtos ,,atvirkščios pamokos”.