Atvirkščios pamokos” metodo taikymas 1-4 kl. matematikos pamokose

 

VAIKO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS MATEMATIKOS PAMOKOSE

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos 2020–2022 m.m. dalyvavo
„Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo
sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“ projekte, kuris buvo vykdomas Europos
Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamoprojekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079
lėšomis.
Projekto tikslas: įdiegti inovatyvią nuoseklaus ir sistemingo individualios mokinių pažangos
stebėjimo ir matavimo sistemą matematikos dalyke, įtraukiant mokymosi mokytis kompetencijos
proaktyvų sistemingą ugdymą, bei užtikrinti veiksmingą „atvirkščios pamokos” metodo taikymą
matematikos pamokose.
Projekto metu:
– sukurta mokinių individualios pažangos matematikos pamokose stebėjimo ir matavimo
sistema;
– sukurtas interaktyvus pažangos vertinimo įrankis: parengtos 3 lygių skaitmeninės užduotys
mokinių matematikos pažangai stebėti;
– sukurta 21 pamoka, kurioje pritaikytas ,,Atvirkščios pamokos“ metodas;
– sudaryta pradinių klasių matematikos pasiekimų matrica pagal BUP;
– visos pradinio ugdymo mokytojos savo pamokose išbandė „Atvirkščios pamokos“ metodą,
mąstymo žemėlapių, DeBono kepurių ir mąstymo raktų taikymą;
– kartą per mėnesį buvo vykdoma mokinių matematikos gebėjimų analizė;
– buvo vykdomi tikslingi trišaliai susitikimai su mokiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais)
matematikos pažangos aptarimui, kurio tikslas – įgalinti mokinį prisiimti atsakomybę už
mokymosi pasiekimus, padėti pamokoje patirti sėkmę, aptarti mokinio individualią pažangą
ir, kalbantis visoms trims šalims, numatyti priemones pasiekimams gerinti.
Pasibaigus projektui mokykloje tęsiamos pradėtos veiklos.

Mokyklos administracija

 

,,Atvirkščios pamokos” metodo taikymas 1-4 kl. matematikos pamokose

 

Projekto medžiaga:

 

Mastymo įpročiai

Pradinio ugdymo matematikos individualios mokinių pažangos matavimo sistemos aprašas

1-4 klasių matematikos pasiekimų matrica

DeBono mąstymo kepurės

Mąstymo žemėlapiai

Mąstymo raktai

,,Atvirkščių pamokų” planai 

Interaktyvus IT pažangos vertinimo įrankis