Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

 


 

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla modernizuoja gamtos ir technologinių mokslų ugdymo(si) aplinką pagal Švietimo aprūpinimo centro vykdomą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 2019 m.  gauta fizikos, technologijų, chemijos ir dalis biologijos mokymo priemonių 5-8 klasėms už 6183.1 eurų. Įkurta  laboratorija 5-8 klasių mokiniams, gautos priemonės panaudojamos gamtos ir technologinių mokslų pamokose. Projektas finansuotas Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės biudžeto lėšomis.

    Administracijos informacija

 


Gamtos ir technologijų projekto priemonių panaudojimas chemijos pamokose

Priemones naudojame pamokų metu atlikdami praktines užduotis: ,,Medžiagų tankio nustatymas”, ,,Mišinių išskirstymas”, ,,Procentinės koncentracijos tirpalų ruošimas.

Chemijos vyresnioji mokytoja Skirmantė Galvelytė


Projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
priemonių panaudojimas biologijos pamokose

Gamtos pažinimo ir biologijos pamokose mokymo priemonės yra naudojamos atliekant bandymus, stebėjimus. Mokiniai susidomėję stebi ląsteles mikroskopais, tyrinėdami kiaušinio sandarą naudoja Petri lėkšteles ir preparavimui skirtus instrumentus. Penktos klasės mokiniai, naudodamiesi termometrais, matavo šildomo vandens temperatūrą, mokėsi termometro dalis.

Biologijos vyresnioji mokytoja R. Butkevičienė

 


Mokykla dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą”

 


Gamtos ir technologijų priemonių panaudojimas technologijų pamokose
Pagal pateiktą schemą mokiniai  jungia elektros grandinę, taiko nuoseklaus, lygiagretaus, mišraus jungimo būdus. Į grandinę jungia įvairius jos elementus: bateriją, lemputę, jungiklį, laidus, įvairius diodus, varžas, tranzistorius, garsiakalbį, variklį ir kt. prietaisus. Multimetru matuoja srovės stiprį ir įtampą grandinėje.
Technologijų mokytojas D. Burčikas

Gamtos ir technologinių mokslų projekto priemonių panaudojimas fizikos pamokose

Mechanikos rinkinys buvo panaudotas VIII klasėje tiriant skridinių, sverto ir nuožulniosios plokštumos savybes, nagrinėjant tamprumą, trintį ir energijos tvermę, atlikti laboratoriniai darbai „Sverto pusiausvyros sąlygų tyrimas“ ir „Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento nustatymas“.
Multimetrai naudojami kaip matavimo prietaisai atliekant laboratorinius darbus IX klasėje.
Geometrinės optikos rinkinys naudojamas VII klasėje spindulių eigai kokybiškai stebėti.
Elektroninės priemonės bus panaudojamos VII klasės kurse mokantis elektrą.

Fizikos mokytojas metodininkas G. Girdžius


Projekto priemonių panaudojimas fizikos pamokose
Mechanikos rinkinys fizikos pamokose panaudojamas paprastųjų mechanizmų savybėms tirti ir nagrinėti, optikos komplektas – tirti lęšių savybes, šviesos lūžį ir atspindį, elektrotechnikos rinkinys – elektrinių grandinių nagrinėjimui,  naudojama tankio nustatymui. Nuotraukose – tankio nustatymas.
Fizikos mokytojas metodininkas G. Girdžius

 

1-4 klasių dalyvavimas ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”

 


,,Gamtos ir technologinių mokslų aprūpinimas priemonėmis“ projekto priemones naudoju biologijos ir chemijos pamokose: biologijos pamokose naudojame mikroskopus.

Su aštuntokais susipažįstame su laboratorine įranga.

9 klasėje naudojamos priemonės ,,Vandens tyrimas”, projektinei dienai – ,,Mano tyrinėjimai”.

Biologijos ir chemijos mokytoja S. Galvelytė

 


 

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemonių panaudojimas

Gamtos ir žmogaus pamokose 5-6 klasėse, biologijos pamokose 7,8,10 klasėse atliekant laboratorinius darbus panaudojami dujų jutikliai, stovai, termometrai, petri lėkštutės, agar agaras, laboratoriniai indai.

Biologijos mokytoja Rima Butkevičienė